OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA3M/00277920/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Dawid Paleczny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 8 stycznia 2018 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 215, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Warszawie, przy ul. Książkowej 7E/310, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00277920/5 stanowiącego własność dłużnika Sebastiana Żórawskiego.

Przedmiot licytacji stanowi lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 68,50 m2 położony na 3 kondygnacji nadziemnej budynku, składający się z hallu, 3 pokoi, łazienki, kuchni oraz przylegającej loggi.

Suma oszacowania wynosi 409 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 306 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie
28 10201026 3463 0000 2013 3618 

Oględziny w obecności komornika sądowego zaplanowane są na dzień:
18-12-2018 r. o godz. 17:00
04-01-2019 r. o godz. 17:00

UWAGA:

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Dawid Paleczny

ZAPISZ SIĘ NA OGLĄDANIE NIERUCHOMOŚCI
Prosimy o zabranie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby umówionej na oglądanie nieruchomości.