ZAPISZ SIĘ NA OGLĄDANIE NIERUCHOMOŚCI
Prosimy o zabranie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby umówionej na oglądanie nieruchomości.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA3M/00449498/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Dawid Paleczny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-05-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę przy
ul. Terespolskiej 15a w sali nr 213, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 80 należącego do dłużnika: Danuta Szpyt
położonego w Warszawie, przy ul. Chodeckiej 6 wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno (Adres spółdzielni: 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 11) dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00449498/4.

Lokal będący przedmiotem sprzedaż posiada 37,70 m2 położony jest na 9 kondygnacji nadziemnej i składa się
z pokoju, salonu z kuchnią, łazienki z wc, przedpokoju oraz przylegającego balkonu.

Suma oszacowania wynosi 232 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 200,00najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

38 10201026 3463 0000 2012 1216

Oględziny w obecności komornika sądowego zaplanowane są na dzień:

09-05-2019 r. o godz. 17:00

14-05-2019 r. o godz. 17:00

Obecność na oględzinach należy uprzednio zgłosić komornikowi sądowemu.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Dawid Paleczny