OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA3M/00315928/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Dawid Paleczny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr 226, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość należącego  do dłużnika: Tomasz Narojczyk położonej: 03-531 Warszawa, ul. Św. Wincentego 54/1, dla której  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze WA3M/00315928/0.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni 80,20 m2 składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz korytarza. Lokal położony jest na drugiej kondygnacji budynku wielorodzinnego. Do lokalu przynależy taras o powierzchni 23 m2 oraz piwnica o powierzchni 2,75 m2.

Suma oszacowania wynosi 288 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  216 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 800,00najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

05 10201026 3463 0000 2008 9218

 

Oględziny w obecności komornika sądowego zaplanowane są na dzień:

13-11-2018 r. o godz. 17:00

15-11-2018 r. o godz. 17:00

 

Proszę o uprzednie poinformowanie o planowanej wizycie.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

ZAPISZ SIĘ NA OGLĄDANIE NIERUCHOMOŚCI
Prosimy o zabranie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby umówionej na oglądanie nieruchomości.