ZAPISZ SIĘ NA OGLĄDANIE NIERUCHOMOŚCI
Prosimy o zabranie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby umówionej na oglądanie nieruchomości.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW  WA3M/00277920/5 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Dawid Paleczny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-03-2019r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w sali nr P40, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego w Warszawie, przy ul. Książkowej 7E/310, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00277920/5 stanowiącego własność dłużnika Sebastiana Żórawskiego.

Lokal posiada 68,50 m2 powierzchni użytkowej i położony jest na 3 kondygnacji nadziemnej budynku. Składa się z hallu, 3 pokoi, łazienki, kuchni oraz przylegającej loggi.

Suma oszacowania wynosi 409 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 272 666,67 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 900,00najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

 28 10201026 3463 0000 2013 3618

 

Oględziny w obecności komornika sądowego zaplanowane są na dzień:

21-03-2019 r. o godz. 17:00

25-03-2019 r. o godz. 17:00

Obecność na oględzinach należy uprzednio zgłosić komornikowi sądowemu.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Dawid Paleczny